Home / Tin Mới / ¢нú ¢нó вị тяιệт ѕảи sʋốt 3 tҺáng đềʋ đến ѕủα trước cửɑ pҺòng tҺú y

¢нú ¢нó вị тяιệт ѕảи sʋốt 3 tҺáng đềʋ đến ѕủα trước cửɑ pҺòng tҺú y

Đềᴜ đặɴ ʙᴀ ᴛʜáɴɢ, ᴄứ đúɴɢ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴋʜᴜɴɢ ɢɪờ ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ, ᴄʜú ᴄʜó ɴàʏ ʟạɪ đếɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜú ý để sủᴀ ầᴍ ĩ ɴʜư ᴍᴜốɴ ʙắᴛ đềɴ ᴠà đòɪ ᴛʀả ɴʜữɴɢ ɢì ᴍà ʙáᴄ sĩ đã ʟấʏ đɪ.

ᴍộᴛ ᴄʜú ᴄʜó ᴛỏ ʀᴀ ᴄựᴄ ᴋỳ ᴛứᴄ ɢɪậɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜủ đưᴀ ᴍìɴʜ đɪ ᴛʀɪệᴛ sảɴ . ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜú ᴄʜó ɴàʏ ᴄòɴ ɴʜớ ᴄả địᴀ ᴄʜỉ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛʜú ý đã “ʜàɴʜ sự” ᴍìɴʜ ᴠà ᴛớɪ “ʙắᴛ đềɴ” sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ.

ᴄʜú ᴄʜó đềᴜ đặɴ đếɴ sủᴀ ᴛʀướᴄ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ. (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ)

ᴄʜó ʙị ᴛʀɪệᴛ sảɴ đếɴ ᴛʀướᴄ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ “ʙắᴛ đềɴ”

ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴅở ᴋʜóᴄ ᴅở ᴄườɪ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴄʜú ᴄʜó sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴛʀɪệᴛ sảɴ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ , sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴄʜủ đưᴀ đếɴ ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛʜú ʏ để ᴛʀɪệᴛ sảɴ, ᴄʜú ᴄʜó ᴛỏ ʀᴀ ᴠô ᴄùɴɢ ɢɪậɴ ɢɪữ. ᴄũɴɢ ᴋể ᴛừ đó, đềᴜ đặɴ ʙᴀ ᴛʜáɴɢ ʟɪềɴ ᴄứ đúɴɢ 𝟷𝟻ɢ ᴄʜú ᴄʜó sẽ đếɴ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴛʜú ʏ để sủᴀ ɴʜư ᴍᴜốɴ ᴍắɴɢ ɴɢườɪ ᴠậʏ.

ᴄʜú sủᴀ ɴʜư ᴍᴜốɴ “ʙắᴛ đềɴ” ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴠậʏ đó. (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ)

ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴋʜá ồɴ àᴏ ᴠà ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄʜọ. ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴠậʏ ᴅù đã đếɴ ɢầɴ ᴄʜú ᴄʜó để ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴄʜú ᴄʜó ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴠà ᴄứ “đềᴜ ɴʜư ᴠắᴛ ᴛʀᴀɴʜ” ᴛớɪ sủᴀ ầᴍ ỹ “ʙắᴛ đềɴ” ʟúᴄ 𝟷𝟻ɢ ʜàɴɢ ɴɢàʏ.

ɴɢàʏ ᴍᴀɪ ʟạɪ đếɴ ᴛɪếᴘ đó ɴʜé. (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ)

ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ʙậᴛ ᴄườɪ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜú

ʜìɴʜ ảɴʜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɴêɴ ᴋʜóᴄ ʜᴀʏ ᴄườɪ, ᴍộᴛ số ɴʜậɴ địɴʜ ʀằɴɢ ʜẳɴ ᴄʜú ᴄʜó ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ ɴêɴ ᴍớɪ “ʙắᴛ đềɴ” ɢᴀʏ ɢắᴛ ɴʜư ᴠậʏ. ᴍộᴛ số ᴋʜáᴄ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ đùᴀ ᴠᴜɪ ᴠà ʙắᴛ đềɴ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ɴêɴ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛʀả ʟạɪ “đồ đã ᴍấᴛ” ᴄʜᴏ ᴇᴍ ɴó. ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴅở ᴋʜóᴄ ᴅở ᴄườɪ ɴãʏ ᴄũɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʜứɴɢ ᴛʜú ᴛʜɪ ɴʜᴀᴜ ᴋể ʟạɪ ᴋỉ ɴɪệᴍ đáɴɢ ɴʜớ ʟúᴄ đưᴀ ᴄúɴ ɴʜà ᴍìɴʜ đɪ ᴛʀɪệᴛ sảɴ.

ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʙậᴛ ᴄườɪ ᴛʀướᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʜʏ ʜữᴜ. (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ)

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ᴄòɴ ʙạɴ ɴɢʜĩ ɢì ᴠề ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ʜãʏ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴɢᴀʏ ɴʜé.

ʙỏ ᴄôɴɢ đᴜổɪ ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴄʜạʏ ᴛʜụᴄ ᴍạɴɢ, ʙáᴏ đốᴍ ʟạɪ… ᴄʜẳɴɢ ʟàᴍ ɢì, ᴄʜỉ ɴằᴍ ɴɢắᴍ ᴄᴏɴ ᴍồɪ ʀᴜɴ ʀẩʏ sᴜốᴛ 𝟽 ᴛɪếɴɢ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạɴɢ đᴀᴜ đầᴜ
ʙứᴄ ảɴʜ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴄʜú ᴄʜó ᴠà ᴄᴏɴ ʙáᴏ đốᴍ ᴠừᴀ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ɢầɴ đâʏ đã ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ Ấɴ Độ.

ᴍộᴛ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴍớɪ ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛɪểᴜ ʙᴀɴɢ ᴋᴀʀɴᴀᴛᴀᴋᴀ, Ấɴ Độ, đã ᴛʀở ɴêɴ ᴠɪʀᴀʟ ᴋʜắᴘ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʀộɴɢ ʀãɪ. ᴍẩᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴʜỏ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ ᴛʀêɴ đờɪ ɴàʏ ᴄó ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜó ʜɪểᴜ, đúɴɢ ʟà “𝟹𝟶 ᴄʜưᴀ ᴘʜảɪ ᴛếᴛ”.

ᴄụ ᴛʜể, đó ʟà ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴄʜú ᴄʜó ʜᴏᴀɴɢ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ɴʜà ᴅâɴ ᴛʜᴜộᴄ ɴɢôɪ ʟàɴɢ ʙɪʟɪɴᴇʟᴇ, ǫᴜậɴ ᴅᴀᴋsʜɪɴᴀ ᴋᴀɴɴᴀᴅᴀ, sᴜốᴛ 𝟽 ɢɪờ đồɴɢ ʜồ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ʙáᴏ ʜᴜɴɢ ᴛợɴ ᴠàᴏ ʜôᴍ 𝟹/𝟸 ᴍà ᴋʜôɴɢ ʜề ʜấɴ ɢì.

ʙỏ ᴄôɴɢ đᴜổɪ ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴄʜạʏ ᴛʜụᴄ ᴍạɴɢ, ʙáᴏ đốᴍ ʟạɪ… ᴄʜẳɴɢ ʟàᴍ ɢì, ᴄʜỉ ɴằᴍ ɴɢắᴍ ᴄᴏɴ ᴍồɪ ʀᴜɴ ʀẩʏ sᴜốᴛ 𝟽 ᴛɪếɴɢ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạɴɢ đᴀᴜ đầᴜ – ʜìɴʜ 𝟷
ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋể ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ đếɴ ᴛừ ᴛʜᴇ ɴᴇᴡs ᴍɪɴᴜᴛᴇ, ᴄʜú ᴄʜó đã ʙị ᴄᴏɴ ʙáᴏ đốᴍ đᴜổɪ ᴄʜạʏ ᴛʜụᴄ ᴍạɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴó ᴛìᴍ đượᴄ ᴍộᴛ ɴơɪ ẩɴ ɴáᴜ ᴛưởɴɢ ᴄʜừɴɢ ɴʜư ʜᴏàɴ ʜảᴏ ᴛạɪ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴʜà ᴅâɴ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ ᴄáᴄʜ ɴàᴏ ᴍà ᴄᴏɴ ʙáᴏ đốᴍ ᴠẫɴ ᴛʜᴇᴏ đᴜôɪ ᴄʜú ᴄʜó ᴠà ʟẻɴ ᴠàᴏ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ. ᴋʜɪ ᴄʜủ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴄăɴ ɴʜà đɪ ᴠàᴏ ᴠà địɴʜ sử ᴅụɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ᴛʜì ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴄảɴʜ ᴛượɴɢ ɴàʏ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đóɴɢ ᴄửᴀ ʀồɪ ᴋʜóᴀ ᴄʜặᴛ ɴó ʟạɪ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɢọɪ ᴄảɴʜ sáᴛ.

ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄó ᴛêɴ ʟà ᴘʀᴀᴊᴡᴀʟ đã ᴋể ʟạɪ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴛʀêɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ đăɴɢ ᴋèᴍ ʙứᴄ ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴛừ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ “ɢâʏ ʙãᴏ” ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ᴄʜú ᴄʜó đᴀɴɢ ɴɢồɪ ɢầɴ ᴛʜùɴɢ ɴướᴄ ᴠà ᴄửᴀ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴠớɪ ᴅáɴɢ ᴠẻ sợ ʜãɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ʙáᴏ đốᴍ ᴛʜì ɴằᴍ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ ở đằɴɢ xᴀ.

ʙỏ ᴄôɴɢ đᴜổɪ ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴄʜạʏ ᴛʜụᴄ ᴍạɴɢ, ʙáᴏ đốᴍ ʟạɪ… ᴄʜẳɴɢ ʟàᴍ ɢì, ᴄʜỉ ɴằᴍ ɴɢắᴍ ᴄᴏɴ ᴍồɪ ʀᴜɴ ʀẩʏ sᴜốᴛ 𝟽 ᴛɪếɴɢ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạɴɢ đᴀᴜ đầᴜ – ʜìɴʜ 𝟸

ʙàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ ᴘʀᴀᴊᴡᴀʟ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ.

ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴍọɪ ɴỗ ʟựᴄ ʙắᴛ ɢɪữ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ᴄᴏɴ ʙáᴏ đốᴍ ᴠẫɴ ᴛʀốɴ ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜỏɪ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸 ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ. ᴄʜú ᴄʜó đượᴄ ᴄứᴜ sốɴɢ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʙìɴʜ ᴀɴ ᴠô sự. ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đặᴛ ᴛêɴ ᴄʜᴏ ᴄʜú ᴄʜó ʟà ʙᴏʟʟᴜ ᴠà sự sốɴɢ sóᴛ ᴄủᴀ ɴó ᴋʜɪếɴ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ. ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛự ʜỏɪ ᴠì sᴀᴏ ᴄᴏɴ ʙáᴏ đốᴍ đã ᴄấᴛ ᴄôɴɢ ᴅồɴ ᴄʜú ᴄʜó ᴠàᴏ đườɴɢ ᴄùɴɢ, ᴄʜᴜɪ ᴠàᴏ ᴄả ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴍồɪ ɴʜưɴɢ ʟạɪ… ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ɢì (ᴛʜựᴄ ᴛế ʟà ɴó đã ɴằᴍ ɴɢắᴍ ᴄʜú ᴄʜó sᴜốᴛ 𝟽 ᴛɪếɴɢ đồɴɢ ʜồ!).

ʙỏ ᴄôɴɢ đᴜổɪ ᴄᴏɴ ᴄʜó ᴄʜạʏ ᴛʜụᴄ ᴍạɴɢ, ʙáᴏ đốᴍ ʟạɪ… ᴄʜẳɴɢ ʟàᴍ ɢì, ᴄʜỉ ɴằᴍ ɴɢắᴍ ᴄᴏɴ ᴍồɪ ʀᴜɴ ʀẩʏ sᴜốᴛ 𝟽 ᴛɪếɴɢ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạɴɢ đᴀᴜ đầᴜ – ʜìɴʜ 𝟹
ᴄʜú ᴄʜó sốɴɢ sóᴛ ᴛʜầɴ ᴋỳ sᴀᴜ 𝟽 ɢɪờ ʙị ɴʜốᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴠớɪ ʙáᴏ đốᴍ.

ʀᴀɢʜᴀᴠᴇɴᴅʀᴀ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋɪểᴍ ʟâᴍ ở sᴜʙʀᴀᴍᴀɴʏᴀ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙáᴏ đốᴍ ʀấᴛ ᴛʜíᴄʜ ʀìɴʜ ʀậᴘ ᴠà ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄᴏɴ ᴍồɪ ɴʜưɴɢ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ, ᴄó ʟẽ ɴó đã ᴛʀở ɴêɴ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴠớɪ ᴅáɴɢ ᴠẻ ᴛự ᴠệ ᴄủᴀ ᴄʜú ᴄʜó ᴠà ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ᴋʜôɴɢ ʟốɪ ʀᴀ.

sự ᴠɪệᴄ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙởɪ ᴘᴀʀᴠᴇᴇɴ ᴋᴀsᴡᴀɴ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴄụᴄ ʟâᴍ ɴɢʜɪệᴘ Ấɴ Độ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ: ” ᴍỗɪ ᴄʜú ᴄʜó đềᴜ ᴄó ᴠậɴ ᴍᴀʏ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. ᴛʜử ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ xᴇᴍ ᴍộᴛ ᴄʜú ᴄʜó ᴄó ᴛʜể sốɴɢ sóᴛ ᴛʀở ʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ɴʜốᴛ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʙáᴏ đốᴍ ʜàɴɢ ɢɪờ ʟɪềɴ. ᴄʜᴜʏệɴ ᴋỳ ʟạ ɴàʏ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜể xảʏ ʀᴀ ở Ấɴ Độ ᴍà ᴛʜôɪ”.

ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄᴜɴɢ ʙậᴄ ᴄảᴍ xúᴄ. ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜở ᴘʜàᴏ ɴʜẹ ɴʜõᴍ ᴠì ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛʜì ᴄʜú ᴄʜó ᴄũɴɢ ʙìɴʜ ᴀɴ ᴠô sự ᴛʀở ᴠề, số ᴋʜáᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ʙàɪ ʜọᴄ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴠề ᴠɪệᴄ xâᴍ ʟấɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ sốɴɢ ᴄủᴀ độɴɢ ᴠậᴛ ʜᴏᴀɴɢ ᴅã. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴋʜôɴɢ íᴛ ý ᴋɪếɴ ʙàʏ ᴛỏ sự ᴛò ᴍò ᴛộᴛ độ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ sᴀᴏ ᴍà ᴄʜú ᴄʜó ấʏ ᴄó ᴛʜể sốɴɢ sóᴛ ᴋʜɪ ở ʀấᴛ ɢầɴ ᴠớɪ ʟᴏàɪ ᴠậᴛ ʜᴜɴɢ ᴛợɴ.